Zalania niosą ze sobą  ogromne niebezpieczeństwo. Stan faktyczny budynku oraz przyczynę zalania możemy określić niemal od razu, natomiast szkody mogą ujawnić się nawet po tygodniach czy miesiącach od zalania

Wizja lokalna po zalaniu pozwoli na ustalenie przez eksperta czy budynek nadaje się do remontu, czy tez przez uszkodzonego elementy konstrukcyjne kwalifikuje do rozbiórki

Plan postępowania w przypadku prac diagnostycznych budowli zalanych bądź zawilgoconych

 

1.       Wizja lokalna (charakterystyka wymaganych badań)
2.       Inwentaryzacja budowli klasyfikacja oraz opis uszkodzeń . Analiza dokumentacji i materiałów archiwalnych.
3.       Podstawowe badania przeprowadzone na miejscu oraz laboratoryjnie ( Rodzaj muru, struktura, wymiary, parametry, zawartość wilgoci)
4.       Ocena wyników badań, diagnoza
5.       Wyznaczenie planu naprawczo-renowacyjnego (ekspertyza  zalania , opinia, wycena kosztów napraw)
 
Wizja lokalna pozwala określić  stan danej budowli. Główne aspekty wizji na które zwracamy uwagę to:
-stan fundamentu, czy został wymyty grunt
-widoczne pęknięcia, zarysowania
-deformacje ścian, dachu, schodów czy stropów
-problemy z otwieraniem oraz zamykaniem drzwi, okien
 Inwentaryzacja polega na stworzeniu pełnej dokumentacji z przeprowadzonych prac ekspertów. Stworzenie opisu stanu technicznego oraz wykonanie analizy uszkodzeń.
 
Prace renowacyjno-naprawcze
Po przeanalizowaniu wszelkich przeprowadzonych badań, wizji lokalnej oraz diagnozie możemy wytyczyć plan który będzie miał za zadanie przywrócić go do stanu używalności
Skonstruowany przez nas plan, lista kroków nie może być traktowana jako uniwersalna, ponieważ do każdego obiektu oraz rodzaju uszkodzeń potrzebne będą odpowiednie przemyślane działania które nie wywołają możliwych następnych strat. Zdarza się że usunięcie jednej usterki powoduje powstanie nowej.
 
Osuszanie murów budynku jest niezwykle potrzebne w celu doprowadzenia obiektu do stanu używalności. Jeżeli ekspert stwierdzi że budowla nadaje się do renowacji powinniśmy podjąć się osuszaniu. Proces ten
-zatrzymuje proces niszczenia  oraz zmniejszania wytrzymałości konstrukcji
-usuwa grzyby pleśniowe  (niebezpieczeństwo dla użytkowników)
- zachowuje izolacje termiczna
- poprawia estetykę obiektu
Osuszanie dzieli się na naturalne (długotrwałe suszenie bez użycia wyspecjalizowanych urządzeń) oraz sztuczne (proces z użyciem wyspecjalizowanych urządzeń stworzonych wyłącznie z myślą o osuszaniu)
 
W osuszaniu murów używa się takich narzędzi jak
- Nagrzewnice
- Osuszacze kondensacyjne
-Osuszacze absorbcyjne
-Urządzenia mikrofalowe
- Urządzenia z grupy metod termoiniekcyjnycych
 
Nagrzewnice
Wilgoci możemy się pozbyć poprzez dostarczenie energii cieplnej. Jako sztuczne źródło ciepła dzielimy je ze względu na sposób zasilania:
- elektryczne
-opałowe
-gazowe
Urządzenia potrafią rozgrzać powietrze nawet do 250 stopni , natomiast zbytnie nagrzanie schnącego pomieszczenia może prowadzić do zwiększonego ciśnienia pary wodnej w murze bądź uszkodzenia pozostałych urządzeń w tym celu wentylatorów bądź zastosować naturalne wietrzenie poprzez otwieranie okien lub mechaniczne usuwanie zawilgoconego powietrza
 
Podczas ogrzewania powietrza przypowierzchniowe warstwy wewnętrzne muru nagrzewają się w szybkim tempie oraz do wyższej temperatury niż warstwy z głębi i na zewnątrz muru. W grubych murach zaledwie część wilgoci wyparowuje z powierzchni wewnętrznej ściany do powietrza wewnątrz pomieszczeń. Pozostałość wilgoci wraca z powrotem do wnętrza muru. Po zakończeniu nagrzewania częś wilgoci z głębi muru wraca na jego powierzchnię.
 
Osuszanie kondensacyjne
Jest to proces polegający na wykraplaniu pary wodnej zawartej w powietrzu. Wraz z zmniejszeniem wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń wilgotności znajdująca się w murze ma możliwość odparowania.
Metoda działania polega na zasysaniu wilgotnego powietrza a następnie przepuszczenie przez wbudowany parownik który obniża jego temperaturę.
Poprzez zmniejszenie temperatury para wodna skrapla się w komorze skraplania zawartej w osuszaczu . Podczas używania osuszacza kondensacyjnego nie wentylujemy pomieszczenia, ponieważ powietrze z zewnątrz budynku zawiera stosunkowo duża ilość pary wodnej której odparowanie było by strata czasu
Osuszacze kondensacyjne największa skuteczność osiągają w pomieszczeniach o wilgoci wyższej niż 30 % oraz o temperaturze powyżej 10 stopni C. Przy dobrych warunkach urządzenie potrafi usunąć wilgoć z muru o grubości nawet  1 m, natomiast budynek musi posiadać izolacje gdyż w przeciwnym wypadku osuszacz wyciągnie wilgo zza ściany.
Osuszacze kondensacyjne są jedną z najbardziej rozpowszechnionych i stosowanych metod osuszania zalanych lub zawilgoconych pomieszczeń
Podstawy prawne
1)      Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
1.1.   Art. 5. [Podstawy prawidłowej budowy] 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:
1.2.   1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
1.3.   a) nośności i stateczności konstrukcji,
1.4.   b) bezpieczeństwa pożarowego,
1.5.   c) higieny, zdrowia i środowiska,
1.6.   d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
1.7.   e) ochrony przed hałasem,
1.8.   f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;
1.9.   g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych
1.10.                   2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
1.11.                   a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
1.12.                   b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; (…)
1.13.                   3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;”(…)
 
2)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami).
3)      Obowiązujące Normy i Przepisy Budowlane
 
 
 
W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO USŁUGĘ OSUSZANIA Z WILGOCI TECHNOLOGICZNEJ, OSUSZANIE BUDYNKÓW PO ZALANIU
 
ZAUFAJ SPECJALISTOM !
 
OFERUJEMY RÓWNIEŻ WYNAJEM PROFESJONALNEGO SPRZĘTU